نام درمانگاه صبح: چاقي

اسامي اساتيد:دكترپازوكي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه وجمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه همكف ساختمان حضرت اميرالمومنين

شماره تماس:64352313