نام درمانگاه صبح:دندانپزشكي

اسامي اساتيد:دكتر رضايي،دكترصفايي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از پنج شنبه وجمعه ها از ساعت 8 تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352171