نام درمانگاه صبح:نفرولوژي

اسامي اساتيد:دكترجباري،دكترموركي،دكترجنابي

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط روزهاي يكشنبه،دوشنبه و سه شنبه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352565