نام درمانگاه صبح:ليزر پوست

اسامي اساتيد:دكتر مهران،دكتر راثي،دكترغفارپور،دكتر عاطفي،دكتر بهرنگي،دكتر زمانيان

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه وجمعه ها از ساعت 9:30 تا14 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه چهارم ساختمان شماره 1

شماره تماس:66560333و64352378

 

 

 

نام درمانگاه عصر: ليزر پوست

اسامي اساتيد: دكتر بهرنگي

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط سه شنبه ها از ساعت 13 تا15 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه چهارم ساختمان شماره 1

شماره تماس:66560333و64352378