نام درمانگاه صبح: قلب

اسامي اساتيد:دكتر سزاوار،دكتراميرفرهنگي،دكتر قنواتي،دكترحاج صادقي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از دوشنبه،پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

برنامه ويزيت نوار قلب : همه روزه توسط كارشناس مربوطه نوارنگار انجام ميپذيرد.

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352531

 

نام درمانگاه عصر: قلب

اسامي اساتيد:دكتر امير فرهنگي

اسامي اساتيد درمانگاه ديگر قلب: دكتر قنواتي،دكتررياحي

برنامه ويزيت درمانگاه دكتر امير فرهنگي: فقط روزهاي زوج از ساعت 14 تا 19 عصر ميباشد.

برنامه ويزيت درمانگاه دكتررياحي و دكترقنواتي:همه روزه به غير از دوشنبه ،پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

برنامه ويزيت نوار قلب : همه روزه توسط كارشناس مربوطه نوارنگار انجام ميپذيرد.

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:65352531و64352670