نام درمانگاه صبح:عفوني

اسامي اساتيد:دكترطالبي طاهر، دكترمجيدپور،دكتربراتي

برنامه ويزيت درمانگاه:روزهاي شنبه،دوشنبه وچهارشنبه ها از ساعت 8صبح تا13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352532

 

 

نام درمانگاه عصر:عفوني

اسامي اساتيد:دكترطالبي طاهر

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط يكشنبه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352532