نام درمانگاه صبح :طب كار

اسامي اساتيد:دكتر عطارچي، دكتر لبافي نژاد،دكتر عقيلي نژاد،دكتر محمدي،دكتركبير مكمل

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352507