نام درمانگاه صبح: طب فيزيكي و توانبخشي

اسامي اساتيد:دكتر پاك منش،دكترسجادي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از چهارشنبه،پنج شنبه وجمعه هااز ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352527