نام درمانگاه عصر:مشاوره ژنتيك

اسامي اساتيد:دكتر بهنام

برنامه ويزيت درمانگاه:روزهاي شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14 تا19عصر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352122و64352537