نام درمانگاه صبح: زنان و زايمان

اسامي اساتيد:دكتروحدت،دكتر موسوي،دكترالماسي،دكتر عشوري،دكتر مهديزاده

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352525

 

 

 

نام درمانگاه عصر: زنان و زايمان

اسامي اساتيد:دكترالماسي،دكتر خداوردي،دكترحسيني

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از چهارشنبه،پنج شنبه و جمعه ها از ساعت14تا19عصر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352525