نام درمانگاه صبح: ريه

اسامي اساتيد:دكترنقشين،دكتر مراديانس،دكتر موسوي وفلوشيب ها

برنامه ويزيت درمانگاه:روزهاي يكشنبه،دوشنبه،سه شنبه و پنج شنبه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352531