نام درمانگاه:روماتولوژي

اسامي اساتيد:دكتر جوادزاده،دكتر حقيقي،دكتر شيراني،دكتركيان مهر،دكتر بيداري و فلوشيب

برنامه ويزيت درمانگاه: همه روزه غير از سه شنبه و جمعه ها از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره1

شماره تماس:64352532