نام درمانگاه صبح:روانشناسي و مشاوره

اسامي اساتيد:آقاي لشگري و آقاي قرايي پور

برنامه ويزيت درمانگاه: روزهاي شنبه ،يكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352565