نام درمانگاه صبح: روانپزشكي

اسامي اساتيد:دكتر رسوليان،دكتر نصر،دكتر قنبري،دكترملكوتي(سالمندي)

برنامه ويزيت درمانگاه:روزهاي شنبه و يكشنبه و چهارشنبه ازساعت 8صبح تا 13 ظهر و سه شنبه ها ويزيت رزيدنت در همان ساعت

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره1

شماره تماس:64352519

 

 

 

نام درمانگاه عصر: روانپزشكي

اسامي اساتيد: دكتر قنبري،دكتر شعباني 

برنامه ويزيت درمانگاه:روزهاي شنبه و چهارشنبه ازساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره1

شماره تماس:64352519