نام درمانگاه عصر: ديابت

اسامي اساتيد:دكتر ارشد

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط دوشنبه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533