نام درمانگاه صبح:داخلي اعصاب

اسامي اساتيد:دكترشهيدي،دكترحبيبي،دكترمقدسي،دكترروحاني،دكتر بن عيسي،دكترزماني،دكترسينا،دكتر محبي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از جمعه ها از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352527

 

نام درمانگاه صبح:پاراكلينك اعصاب

اسامي اساتيد:دكتر زماني،دكترسينا،دكترمحبي،دكترمقدسي،دكترزماني،دكترروحاني 

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير ازجمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352527

 

نام درمانگاه عصر:داخلي اعصاب

اسامي اساتيد:دكترسينا،دكتر محبي

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط روزهاي شنبه ،يكشنبه و دوشنبه از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352527

 

نام درمانگاه عصر:پاراكلينك اعصاب

اسامي اساتيد:دكترسينا،دكتر محبي،دكتر روحاني

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352527