نام درمانگاه صبح:داخلي

اسامي اساتيد:دكترغلامي،دكتر هاشمي نسب،دكترهجرتي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره1

شماره تماس:64352532

 

نام درمانگاه عصر:داخلي

اسامي اساتيد:دكتر خدابنده لو،دكترغلامي،دكترهاشمي نسب،دكترهجرتي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت 14 تا19عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352532