نام درمانگاه صبح:خون

اسامي اساتيد:دكتر فرانوش،دكتراديب سرشكي،دكتر شهراسبي،دكتر شهرياري،دكتر گرجي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه ها از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352519