نام درمانگاه صبح:جراحي عمومي

اسامي اساتيد:دكتر عليزاده اطاق ور

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از سه شنبه وچهارشنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533