نام درمانگاه صبح:جراحي عروق

اسامي اساتيد:دكتر كلانتر،دكتر اقبالي،دكترخوانين زاده

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط روزهاي شنبه ،سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533