نام درمانگاه صبح:جراحي اعصاب

اسامي اساتيد:دكتر بهرامي،دكتر باباشاهي،دكترفريدونيان،دكتركاظمي،دكترطبيب خويي،دكتررستگار،دكترپرورش،دكترخردمند

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8 صبح تا13ظهر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352527