نام درمانگاه صبح: جراحي توراكس و جراحي سرو گردن

اسامي اساتيد:جراحي توراكس آقايان دكتركدخدايي و دكتر وزيري

جراحي سروگردن دكتر مصطفي حسيني

برنامه ويزيت درمانگاه:درمانگاه جراحي توراكس فقط روزهاي يكشنبه و دوشنبه از ساعت 8صبح تا13ظهر

درمانگاه جراحي سرو گردن فقط روزهاي سه شنبه از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533