نام درمانگاه صبح: تنظيم خانواده

اسامي اساتيد:كارشناس تنظيم خانواده

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352524

 

 

نام درمانگاه عصر: تنظيم خانواده

اسامي اساتيد:كارشناس تنظيم خانواده

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط يكشنبه و سه شنبه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352524و64352598