نام درمانگاه صبح: تغذيه

اسامي اساتيد: كارشناس تغذيه

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط روزهاي شنبه و يكشنبه از ساعت 8 صبح تا13ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352532

 

 

نام درمانگاه عصر:تغذيه

اسامي اساتيد:خانم حسيني فر،دكتر اقتصادي و كارشناس تغذيه

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط روزهاي دوشنبه ،سه شنبه،چهارشنبه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533