نام درمانگاه صبح:پوست

اسامي اساتيد:دكتر عاطفي،دكتر زمانيان،دكتر راثي،دكتر مهران،دكتر بهرنگي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غيراز پنج شنبه وجمعه ها از ساعت 8صبح تا 13ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352528

 

 

نام درمانگاه عصر:پوست

اسامي اساتيد:دكتر بهرنگي

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط بكشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352528