نام درمانگاه صبح:پزشكي ورزشي

اسامي اساتيد:دكتر مظاهري نژاد،دكتر نجاتي،دكتر انگوراني،دكترصفرچراتي،دكتردادگستر

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره1

شماره تماس:64352534

 

 

نام درمانگاه عصر:پزشكي ورزشي

اسامي اساتيد:دكتر مظاهري نژاد

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط دوشنبه ها از ساعت 14 تا 19عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره1

شماره تماس:64352534