نام درمانگاه صبح: بيهوشي

اسامي اساتيد:دكترحسني،دكترمحسني،دكتر فيض،دكترعليميان،دكتر صفاييان،دكتر انتظاري،دكتر تقي پور

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از پنج شنبه وجمعه ها از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه سوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352565

 

 

نام درمانگاه عصر: بيهوشي

اسامي اساتيد:دكتر محسني،دكتر جعفريان،دكتر صفاييان،دكتر فيض

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

شماره تماس:64352565