نام درمانگاه صبح:ارولوژي

اسامي اساتيد:دكتر عظيمي،دكتر شهرابي،دكتر رادخواه،دكتركمال حسيني

برنامه ويزيت درمانگاه:فقط روزهاي شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352533