روزهاي  هفته

 

Journal  Club

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

تومور بورد

ژور نال كلاب

Case Report

Problem  case

شنبه

Neuro Radiology

دکترپرورش- دکترقلعه نوي

 

دكتربهرامي

دكتربهرامي دكترطبيب خوئي

 

شنبه

Case Report

يكشنبه

Journal  Club

دكتركاظمي دكترآذر-

دكتر طبيب خوئي

 

دكترباباشاهي- دكترطبيب خوئي (عصر)

 

دكترآذر- دكتركاظمي

 

يكشنبه

 

دوشنبه

-

دكترپرورش- دكترقلعه نوي

دكترطبيب خوئي

 

دكترطبيب خوئي

دكترباباشاهي- دكترپرورش

دوشنبه

-

 

سه شنبه

Neurology

Neurosurgery

دكتربهرامي- دكترباباشاهي

دکتررستگار

دکتررستگار

دكترپرورش-

دكتر بهرامي- دكتررستگار

سه شنبه

 

Case Report

چهارشنبه

 

دكترخردمند- دكتر نبيوني

دكترفريدونيان

دكتر خردمند دكترطبيب خوئي

 

دكترخردمند- دكتر قلعه نوي

 

 

هر چهار شنبه هر هفته در بيمارستان محب-

پنج شنبه

Youmans

دكترفريدونيان-دكترطبيب خوئي

دكترفريدونيان

 

دكترفريدونيان- دكترباباشاهي

 

 

Case Reportمشترك گروه

در بيمارستان رسول و فيروزگر