روزهاي هفته

گزارش صبحگاهي

راند بخش

درمانگاه صبح

درمانگاه عصر

مشاوره

كلينيك ويژه

پاراكلينيك صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

دكتر بن عيسي

هر روز

دكتر شهيدي

دكتر سينا

اتند كشيك

دكتر محبي

دكترزماني

دكتر مقدسي

هر روز

دكتر شهيدي

دكتر حبيبي

اتند كشيك

دكتر محبي

دكترزماني

دكتر محبي

هر روز

دكتر حبيبي

دكتر حبيبي

اتند كشيك

دكتر محبي

دكترزماني

دكتر حبيبي

هر روز

دكتر حبيبي

دكتر حبيبي

اتند كشيك

دكتر محبي

دكترزماني

يكشنبه

دكتر زماني

هر روز

دكتر مقدسي

دكتر محبي

اتند كشيك

دكتر حبيبي

دكتر سينا

دكتر سينا

هر روز

دكتر مقدسي

دكتر محبي

اتند كشيك

دكتر حبيبي

دكتر سينا

دكتر بن عيسي

هر روز

دكتر مقدسي

دكتر محبي

اتند كشيك

دكتر حبيبي

دكتر سينا

دوشنبه

دكتر بن عيسي

هر روز

دكتر روحاني

دكتر روحاني

اتند كشيك

دكترمحبي

دكتر محبي

دكتر مقدسي

هر روز

دكتر روحاني

دكتر حبيبي

اتند كشيك

دكتر محبي

دكتر محبي

دكتر محبي

هر روز

دكتر روحاني

دكتر سينا

اتند كشيك

دكتر محبي

دكتر محبي

دكتر حبيبي

هر روز

دكتر روحاني

دكتر سينا

اتند كشيك

دكتر محبي

دكتر محبي

سه شنبه

دكتر زماني

هر روز

دكتر بن عيسي

--------

اتند كشيك

دكتر حبيبي

دكتر زماني

دكتر سينا

هر روز

دكتر بن عيسي

-------

اتند كشيك

دكتر حبيبي

دكتر مقدسي

دكتر بن عيسي

هر روز

دكتر بن عيسي

-------

اتند كشيك

دكتر حبيبي

---------

چهار شنبه

دكتر بن عيسي

هر روز

دكتر زماني

دكتر حبيبي

اتند كشيك

دكتر سينا

دكتر روحاني

دكتر مقدسي

هر روز

دكتر زماني

دكتر سينا

اتند كشيك

دكتر سينا

دكتر روحاني

دكتر محبي

هر روز

دكتر سينا

-------

اتند كشيك

دكتر سينا

دكتر روحاني

پنج شنبه

 

------------

هر روز

دكتر محبي

-----------

اتند كشيك

----------

دكتر حبيبي