روزهاي

هفته

کلاس دستیاری

کلاس کارآموزان

(ساعت)

ارائه كنندگان

اداره کننده

شنبه

کلاس دستیاری

کلاس کارآموزان

30/8-30/7

10-9

دستیاران

کارآموزان

هیئت علمی

هیئت علمی

یکشنبه

کلاس دستیاری

کلاس کارآموزان

30/8-30/7

10-9

دستیاران

کارآموزان

هیئت علمی

هیئت علمی

دوشنبه

Case Presentation

کلاس کارآموزان

30/8-30/7

10-9

هیئت علمی و دستیاران

کارآموزان

هیئت علمی

هیئت علمی

سه شنبه

کلاس دستیاری

کلاس کارآموزان

30/8-30/7

10-9

دستیاران

کارآموزان

هیئت علمی

هیئت علمی

چهارشنبه

ژورنال کلاب - کلاس کارآموزان

30/8-30/7

10-9

هیئت علمی و دستیاران- کارآموزان

هیئت علمی

 

 

پنجشنبه

راند صبحگاهی  - کلاس با موضوعات گوناگون-جلسات گروه

8-7

10-8

12-10

هیئت علمی و دستیاران

 

هیئت علمی

مدیر گروه