روزهاي هفته

درمانگاه

گزارش صبحگاهى

اتاق عمل

كلاس درس دستياران  ارتوپدي

شنبه

دكترمقتدايي-دكتر يگانه-دكتر پهلوان

دكتر فراهيني  -دكتر سبحاني  -   دكتر     مقتدايي - دكتر پهلوان- دكتريگانه        دكترمهدوي-دكترغزنوي

دكترسبحاني- دكترمقتدايي -دكتر مهدوي

دكتر فراهيني دكتر سبحاني- دكترمقتدايي- دكتريگانه- دكترپهلوان

يك شنبه

دكترسبحاني

دكترسبحاني-دكتر پهلوان -دكترمهدوي

دكترپهلوان

دكترسبحاني- دكترپهلوان -دكترمهدوي

دوشنبه

دكترمقتدايي

دكترسبحاني-دكتر مقتدايي- دكتريگانه

دكتر رازي  - دكتريگانه   -دكترغزنوي      

دكترمقتدايي-دكتر رازي -   دكتر يگانه   دكترغزنوي   

سه شنبه

دكتر رازي  - دكترسبحاني-دكترغزنوي  

دكترمقتدايي-دكترغزنوي

دكترسبحاني -دكترمقتدايي

دكتر رازي  -   دكتر سبحاني  -دكترغزنوي

چهارشنبه

دكترمهدوي

دكتر فراهيني-دكتر يگانه- دكترمهدوي

دكتر فراهيني- دكتر يگانه

دكتر فراهيني-  دكترسبحاني-دكتر يگانه دكترمهدوي

 

دكتر پهلوان

 

شنبه صبح وچهارشنبه عصر

يكشنبه صبح