روزهاي هفته

بخش (گراند راند)‌

بخش (مورنينگ  و  راند)‌

درمانگاه

اتاق عمل

شنبه 

دكتر مهديزاده ،‌دكتر الماسي ،‌دكتر موسوي،‌دكتر حقيقي،‌دكتر طاهرمنش

-

دكتر طاهرمنش ،‌دكتر مهديزاده

دكتر وحدت ،‌دكتر خداوردي

یکشنبه

-

دكتر مهديزاده،‌دكتر حقيقي،‌دكتر الماسي،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر حقيقي،‌دكتر خداوردي

دكتر وحدت،‌دكتر موسوي

دوشنبه

-

دكتر وحدت،‌دكتر موسوي ،‌دكتر الماسي ،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر وحدت

دكتر مهديزاده ،‌دكتر حقيقي

سه شنبه

-

دكتر مهديزاده ،‌دكتر وحدت،‌دكتر موسوي ،‌دكتر حقيقي،‌دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

دكتر موسوي

دكتر الماسي،‌دكتر هاشمي

چهارشنبه

-

دكتر مهديزاده،‌دكتر وحدت،‌دكتر حقيقي،‌دكتر الماسي،‌دكتر خداوردي

دكتر الماسي

دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي

پنج شنبه

دكتر طاهرمنش،‌دكتر خداوردي،‌دكتر هاشمي

-

-

-