راند روزانه صبحگاهي  اساتيد

راند روزانه دانشجويي

گزارش صبحگاهي

درمانگاه جراحي

اطاق عملTF

اطاق عمل

روزهاي  هفته

دكتر نگهي

دكتر حسيني - دكتر محجوبي -دكتر قائد

 دكتر نفيسي ،دكتر ميرزايي

دكتر قائد، دكتر وزيري  

 دكتر ميرزايي -   دکتر كلانتر -دكتر نفيسي- دكتر موسوي

 دكتر قائد اورولوژي عصر-دكتر نگهي عصر  -  دكتر محمدي  اورولوژي عصر

دکتروزيري -  دکتر قائد - دكتر نفيسي-دكتر موسوي

 

دکترکدخدائی اتاق 1 -دكتر كمال حسيني اتاق 2 -دكتر حسيني اتاق 3 -  دكتر نگهي اتاق 4 

شنبه

 

 

 

دكتر كدخدائي-

دكتر كمال حسيني اورولوژي

 

دكتر موسوي دكتر نگهي دكتر ناظراني دكتر حسن زاده

 

 دكتر كدخدائي - دكتر دياني 8-10-دكتر موسوس عصر

دكتر محمد ي اورولوژي عصر، دكتر يوسف فام عصر 

دكتر ميرزايي -دكتر محجوبي

دكتر دياني

 دكتر محجوبي اتاق 1  - دکتر میرزائی اتاق 2 -دكتر موسوي اتاق3 -دكتر ناظراني اتاق 4

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

گراند راند

دكتر نفيسي -دكتر نگهي

دكتر موسوي 

گراند راند و كنفرانسهاي  هفتگي با حضور همه اساتيد

   دكتر محجوبي - دكتر وزيري- دكتر كمال حسيني

دكتر نفيسي  دكتر منشي زاده عصر-دكتر موسوي دكتر عصر

 

دكتر كمال حسيني -دكتر نگهي

دكتر وزيري اتاق 1 - دكتر قائد  اتاق 2

دکتر حسيني اتاق3

دوشنبه

 

-

دكتر وزيري، دكتر ناظراني -دكتر ميرزايي

MDT-با حضور هم اساتيد

دكتر م  حسيني -دكتر ناظراني -دكتر قائد  - دكتر نگهي عصر

 

دكتر ناظراني-دكترنگهي

دكتر كلانتر //دكتر موسوي

 دكتر كلانتر  اتاق 1-دكتر نفيسي اتاق 2

دكتر كدخدائي اتاق4

سه شنبه

 

 

دكتر كلانتر ، دكتر پازوكي

دكتر سپاس

دكتر حسيني  -  دكتر كلانتر  دكتر سپاس ، دكتر كمال حسيني

 

دکتر نگهي -دكتر سپاس-دكتر يوسف فام -دكتر كمال حسيني

 دكتر كلانتر -دكتر نگهي

 

دکتر م حسینی   اتاق 1- دکتر م حسینی   اتاق 2- دكتر يوسف فام اتاق 3 -دكتر موسوي اتاق 4

 

چهارشنبه

دكتر  نگهي

 

 

 

دكتر قائد

 دكتر منشي زاده

 

دكتر منشي زاده

  ((  پيوند )) اتاق 1-   ((  پيوند )) اتاق 2

 

پنج شنبه