از روسای بخش ها يا معاون آموزشي هر بخش انتظار می رود که :

1.      با توجه به عضویت در تیم مدیریت آموزشی بیمارستان، با مشارکت و حضور فعال در جلسات آن، به ارتقائ سیستم آموزشی بیمارستان کمک کنند.

2.      با ارسال گزارش عملکرد بخش هر شش ماه یکبار، معاون آموزشی بیمارستان را در جریان فعالیت های آموزشی خود در بخش قرار دهند.

3.      گزارشی همراه با مستندات مربوطه از برنامه توجیهی بدو ورود بخش خود برای فراگیران جدیدالورود در سطوح مختلف به معاون آموزشی/ دفتر توسعه آموزش بیمارستان ارسال نمایند.

4.      تفویم ماهانه کنفرانس های بین بخشی همراه با مستندات و گزارش برگزاری آن را به معاون آموزشی/ دفتر توسعه آموزش بیمارستان ارائه دهند.

5.      تقویم فصلی کنفرانس های عمومی با همکاری گروه های آموزشی را همراه با مستندات و گزارش برگزاری آن به معاون آموزشی/ دفتر توسعه آموزش بیمارستان ارائه دهند.

6.      برنامه آموزشي بخش كه شامل اهداف آموزشي و توانمنديهاي مورد انتظار درپايان هر بخش، منابع براي مطالعه، برنامه زمانبندي كلاسها، راندها، و ارزشيابي ها(طرح درس) مي باشد، متناسب با نيازهاي آموزشي فراگيران و با همکاری سایر اعضاي هيات علمي بخش، تهيه و به نحو مطلوب قبل از شروع بخش دراختيار اعضاي هيات علمي و فراگيران قرار داده شود تا آموزش با آمادگي كامل و طبق يك برنامه مدون صورت گيرد.

7.      تهیه گزارش و مستند سازی ارزشیابی فراگیران متناسب با اهداف آموزشی مندرج در کوریکولوم رشته

8.      ثبت فعاليت يادگيري در فرم موجود(log book) در پرونده آموزشي فراگيران و نظارت بر ثبت ارائه بازخورد توسط اعضای هیئت علمی در لاگ بوک فراگیران در طول دوره

·        فرم شامل اهداف/ برنامه آموزشي، فعاليت هاي مرتبط با اهداف، ميزان كسب مهارت نمره/امتياز مي باشد که توسط استاد مربوطه تکمیل و سپس به تاييد رئيس بخش و معاون آموزشی بیمارستان خواهد رسید.

9.      موضوعات زیر در محتواي برنامه آموزشي فراگيران در بخش ها گنجانده شده، آموزش داده شود و مستندات اجرای آن در بخش و پرونده آموزشی فراگیران موجود باشد.

·        رعايت ايمني(بيماران، فراگيران، هيات علمي)

·        اخلاق پزشكي

·        مهارت هاي ارتباطی

10.        تقسيم منطقی بيماران بين فراگيران و موجود بودن ليست آن در ایستگاه پرستاری بخش

11.        وجود برنامه منظم اجراي راندهاي آموزش باليني ، گزارش صبحگاهي، ژورنال كلاب، آموزش درمانگاهي و آموزش مهارت باليني و موجود بودن مستندات اجرای آن و چگونگی حضور فراگیران در بخش

12.        نظارت کامل بر مستندات ثبت شده در پرونده بیماران توسط فراگیران از نظر کیفیت(خوانا، بدون خط خوردگی و با خودكار آبي يا مشكي، ذكر تاريخ/ساعت، مهر و امضا فرد مجاز و كامل بودن سربرگ)

13.        نظارت اعضاء هيات علمي بر مستندسازي پرونده بيماران توسط فراگيران و دستياران و اصلاح مستندات در صورت لزوم

14.        نظارت بر مشارکت فراگيران در برنامه آموزش بيماران بخش