نام درمانگاه صبح:كلونوسكوپي

اسامي اساتيد:دكتر مسعودي،دكتر مخترع،دكتر بقراطيان،دكترخالقي،دكتر رضادوست،دكتر طاهري،دكترآگاه،دكتر فقيهي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 8صبح تا13ظهر

مكان قرارگيري:طبقه ششم ساختمان اميرالمومنين بخش داخلي يك

شماره تماس:64352485