نام درمانگاه صبح:نوارنگاري عصب و عضله EMG,NCV

اسامي اساتيد:دكتر زماني،دكتر روحاني،دكتر محبي،دكتر سينا،دكتر مقدسي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 9:30 تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان حضرت اميرالمومنين

شماره تماس:64352489و64352538

 

نام درمانگاه عصر:نوارنگاري عصب و عضله EMG,NCV

اسامي اساتيد:دكتر زماني،دكتر روحاني،دكتر محبي،دكتر سينا،دكتر مقدسي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14 تا19عصر

مكان قرارگيري:طبقه هفتم ساختمان حضرت اميرالمومنين

شماره تماس:64352489و64352538