نام درمانگاه صبح:دانسيتومتري يا تراكم استخوان BMD

اسامي اساتيد:توسط كارشناس مربوطه انجام ميپذيرد.

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از جمعه ها از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352526

 

 

نام درمانگاه عصر:دانسيتومتري يا تراكم استخوان BMD

اسامي اساتيد:توسط كارشناس مربوطه انجام ميپذيرد.

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه به غير از پنج شنبه و  جمعه ها از ساعت 14 تا 19 عصر

مكان قرارگيري:طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352526