نام درمانگاه صبح:تست ورزش

اسامي اساتيد: دكتر قنواتي،دكتر رياحي، دكتر سزاوار،دكترحاج صادقي،دكتر اميرفرهنگي

برنامه ويزيت درمانگاه:همه روزه از ساعت 8صبح تا 13 ظهر

مكان قرارگيري:طبقه پنجم ساختمان شماره 1

شماره تماس:64352405