نام واحد:   روابط عمومي

نام مسئول:   مجيد تقي زاده

 

مشخصات مكاني واحد:   ساختمان شماره چهار طبقه هم كف دفتر روابط عمومي

 

شماره تماس : 64352190

 

شرح وظايف:   برقراري ارتباط رضايت مندانه بين دستگاه مطبوع ومخاطبين

                     برنامه ريزي واطلاع رساني به مردم درباره عملكرد سازمان به انگيزه افزايش رضايتمندي

                     جمع آوري وگزارس نويسي كليه اخبار ورويدادها ودر ان در سايت مجتمع