نام واحد:  كارپردازي

نام مسئول واحد:حسين آقايي

مشخصات مكاني واحد:جنب سالن كنفراس حضرت ابوالفضل ساختمان شماره 4

شماره تماس: داخلي 64352216،64352284،‌ مستقيم :66516053

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

دريافت دستوربرنامه كار از سرپرست مربوطه (مديريت)

 رسيدگي به درخواستهاي رسيده و ارجاع آنها به كارپردازان

 رسيدگي به برگهاي استعلام بهاي دريافتي و ارجاع آنها به  كارپردازان

راهنمايي كارپردازان در تهيه اقلام  مورد نياز حتي الامكان مراكز  و ارگانهاي  دولتي

  رسيدگي به اسنادخريد براي تطبيق با مقررات مربوطه و امضاي آنها

 مراجعه به ادارات گمرك براي ترخيص كالا وتحويل كالا به انبار

تهيه و تنظيم صورت جلسه هاي مربوط به ترخيص و تحويل كالا و ارائه آن به مقام مافوق

انجام امور مربوط به بيمه كالا

نظارت در تهيه و خريدنيازمنديهاي بيمارستان با توجه به بودجه تداركاتي تنظيم شده 

نظارت بر تهيه وتامين داروها  و لوازم  و وسايل  پزشكي  مورد نياز بيمارستان

كسب  نظرات  واحدهاي   درخواست كننده  كالا زا نظر كنترل  كيفيت اقلام خريداري  شده  پس از تحويل  كالا

 ارائه  راهنمايي هاي لازم  درباره مشخصات  وكميت  اقلام  تداركاتي

 تحويل  گرفتن پروتز هاي  مربوط  به شنوايي سنجي  از هيات امنا

تنظيم درخواست  هاي اعلام  نياز  دستگاه هاي  پزشكي  و تحويل به هيات  امنا

تحويل گرفتن  پيش فاكتور هاي  مادره و نيز دستگاه ها پزشكي  از هيات  امنا ( بعنوان  نماينده  معرفي  شده بيمارستان)

تحويل گرفتن  DBS بيماران  از هيات امنا وانجام  فرايند هاي  مربوطه