نام واحد:  بهداشت محيط

نام مسئول واحد: خانم  لطيفه بدلي

مشخصات مكاني واحد:طبقه دوم ساختمان حضرت ابوالفضل

شماره تماس: 64352283

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1- هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال در آن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه

2- تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي كاركنان رده هاي مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتي بيمارستان و مطالبه كارت معاينه پزشكي ، كارت معاينه كارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون

4- بررسي وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبكه عمومي ، شبكه خصوصي ) و تشكيل پرونده مربوط به آن

5- كنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي و شيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرايط موجود

6- نظارت ، بررسي و كنترل بهداشتي بر كليه مراحل مختلف جمع آوري ، تفكيك ، انتقال ، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني و نيز جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني

7- نظارت و كنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و در صورت وجود معضل ، ارائه پيشنهادهاي اجرائي مناسب

8- نمونه برداري از پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل هاي اعلام شده ( در صورت وجود تصفيه خانه ) به منظور بررسي كيفيت پالايش فاضلاب

9- كنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط ، دفع بهداشتي زباله و در صورت نياز ، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركتهاي سم پاشي غير مجاز

10- نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بيمارستان

11- اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات مورد نياز در سمپاشي و ضدعفوني ( روپوش كلاه دستكش - ماسك چكمه و ... ) و تدارك سموم و مواد گندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي و ضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان

12- بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش ، سرمايش ) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي موجود

13- پيگيري و اقدام در زمينه مسائل بهداشتي و حفاتي بخش پرتوهاي يونساز با كمك مسئول فيزيك بهداشت ذيربط

14- نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

(شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه ، وضعيت سردخانه ، انبار نگهداري مواد غذايي ، سرويس هاي بهداشتي ، بهداشت فردي كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفوني ظروف ، شستشو و ضدعفوني سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ ، وسايل و ظروف مورد استفاده و ...)

15- نظارت و هماهنگي لازم در زنجيره تهيه ، طبخ و توزيع مواد غذايي با همكاري كارشناس تغذيه به منظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا

16- نظارت و كنترل دائم بر امور مربوط به رختشويخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي از نظر تفكيك البسه عفوني از غير عفوني در هنگام شستشو و استفاده از دستگاههاي شوينده اتوماتيك و مواد پاك كننده مناسب و نهايتا ضدعفوني و اطو كشي البسه بخش عفوني و آلوده (توضيحا در كاربرد مواد ضدعفوني كننده بايستي دقت لازم در انتخاب نوع آن و ميزان مجاز بعمل آيد تا خرابي دستگاهها و البسه را سبب نشود.)

17- ارتباط مستمر با معاونت هاي بهداشت و درمان در هماهنگ كردن فعاليت هاي اجرايي و دستورالعمل ها و اقدامات نظارتي در بيمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداري و تشكيل بايگاني درست و منظم به نحوي كه روند فعاليت ها و پيگيري امور بدين طريق كاملا قابل دسترسي و مشهود باشد. (مستند سازي)

 

19- ارائه راهكارهاي بهسازي بعنوان اصولي ترين روش كنترل ناقلين

20- انجام امور محوله در شرايط خاص مانند كنترل همه گيري و نيز مقابله با بحران و بلايا

21- فرهنگ سازي و جلوگيري از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته و عمومي بيمارستان

22- بطوركلي نظارت و كنترل لازم بهداشتي بر كليه بخش ها ، همكاري و هماهنگي با مديران و مسئولين قسمتهاي مختلف در حيطه شغلي و وظائف سازماني تعيين شده