نام واحد:  مددكاري

نام مسئول واحد: فاطمه قرباني

مشخصات مكاني واحد: طبقه همكف ساختمان حضرت محمد (ص)

شماره تماس: داخلي 64352509 و 64352409   ،‌ مستقيم : 66509223

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

-        ويزيت روزانه به بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم

-        مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت درفرم گزارش مددکاری اجتماعي

-        ارزیابی و اولویت بندی نیاز های عاطفی، روانی- اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران

-        ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی  جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار

-        همکاری و همفکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان

-        تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی  به منظور بهبود روند درمان

-        شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی برای آنها

-        بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوط به موارد خاص(اعم از کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، تجاوز به عنف، خودکشی، افراد معتاد، بی خانمان ،       مجهول االهویه ،زندانی ، معلول ،مصدومین ترافیکی  و...

-        تشکیل و هدایت گروههایی ازبیماران و خانواده هایی که دارای مشکلات مشترک یا مشابه هستند به منظور تقابل و تعامل بین اعضای گروه جهت بهبود فرصتهای موجود وورفع موانع وفشارهای روانی - اجتماعی

-        ارتباط وجلب همکاری بامنابع اجتماعی موجود در جامعه ( دولتی و غیردولتی) و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان

-         بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد مددکاری اجتماعی

-        بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه های درمانی

-        تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق و مسئولین ذی ربط

-        ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده های آنان به منظور ایجاد توانمندی های لازم در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسایل و معضلات بيمار (مراجع) با استفاده از ابزارهای حرفه ای( مصاحبه، مشاهده ، بازدید منزل).

-        هماهنگی جهت  ترخیص بیمار و تسهیل درتداوم مراقبت و پیگیریهای پس از ترخیص

-        حضورفعال در کمیته های بیمارستانی و ستادی

-        ارائه آمار ماهيانه به واحد آمار و فن آوري اطلاعات

-         انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوی مقام مافوق در چارچوب اصول مددكاري اجتماعي

-        هماهنگي جهت نقليه جهت اعزام بيماران به خارج از مركز