نام واحد: امور قراردادها

نام مسئول واحد: نيلوفر فريد فر

مشخصات مكاني واحد: طبقه اول ساختمان شماره 4 حضرت ابوالفضل

شماره تماس: 64352626 ،‌ مستقيم : 64352513

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1-    دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2-    تنظيم قراردادها طبق آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه وشرايط فني واحد مربوطه

3-     بررسي تاريخ اتمام قراردادها جهت اعلام به مديريت و رياست و به تبع آن اعلام به دانشگاه به منظور تمديد قراردادو يا واگذاري  مجدد

4-    درزمان هيئت امنايي بودن مجتمع تنظيم قرارداد، شرايط عمومي،شرايط اختصاصي جهت شركت ت در قرار دادو آگهي درج در روزنامه  جهت  مناقصات و مزايدات و هماهنگي  جلسات  كميسيون فني- بازرگاني

5-    محاسبه اضافه كارازسيستم تايمكس براي كليه پرسنل اداري،پشتيباني،پاراكلينيك وخدمات و ثبت در سيستم اتوماسيون مالي

6-    ارسال ليست تهيه شده اضافه كار به كارتابل مسئولين مربوطه

7-    تهيه گواهي كاركرد،كارانه پرسنل مديريت و مسئولين زير مجموعه مديريت بطور ماهيانه