نام واحد:  سايت كامپيوتر

نام مسئول واحد: خانم مهندس شادي قاسمي

مشخصات مكاني واحد: طبقه هشتم ساختمان سيدالشهدا

شماره تماس: 64352172-64352267-66509181

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

شرح وظايف و مسئوليت ها بصورت خلاصه

-         نظارت بر فعاليت هاي توسعه شبكه و سخت افزار  (كابل كشي ـ رفع اشكالات سخت افزاري و نرم افزاري)

-         تعاريف و تنظيمات سيستمي تعريف واحدهاي جديد و تنظيمات آن ، تعريف نامهاي كاربري و تنظيم حدود اختيارات

-         بروز نمودن  تعرفه هاي جديد براي كل خدمات مجتمع و تنظيم كليه بيمه هاي آن

-         پشتيباني ازسيستم هاي عامل ‌،‌نصب و ساير تنظيمات آن  ، Backup گيري از اطلاعات مهم كاربران

-         نظارت به كاركرد صحيح نرم افزاري و سخت افزاري مجتمع

-         رفع اشكالات سخت افزاري داخل سايت ( تعويض قطعه ، ارتقاء سيستم ، اسمبل كردن سيستم جديد)

-         بررسي باگهاي برنامه و گزارش به شركت نرم افزاري طرف قرار داد

-         بررسي سخت افزار جديد بازار و درخواست برند مناسب سخت افزار مورد نياز واحدها و سايت كامپيوتر

-         تهيه گزارشات درخواست شده از واحدهاي رياست ، مديريت و ساير واحدها

-         شركت در جلسات مختلف (داخل مجتمع و دانشگاه )

-         آموزش مداوم به پرسنل مجتمع و سايت  (HIS ، ويندوز ، كاربري شبكه )

-         بررسي سخت افزار و نظارت به ارسال آن جهت تعمير به خارج از مجتمع (هنگام خروج و ورود)

-         نظارت به كاركرد صحيح نرم افزاري و سخت افزاري مجتمع

-         راهنمايي بازديد كنندگان از سيستم HIS مجتمع (از بيمارستانهاي ديگر)

-         سرويس كامل كامپيوترهاي مجتمع

-         تحويل گرفتن نرم افزار هاي بروزرساني  جديد از شركت نرم افزاري طرف قرار داد  ، تست آن ، نظارت بر نصب آن روي كل كامپيوترهاي شبكه و گزارش باگهاي مختلف به شركت و نظارت بر رفع آنها و آموزش قسمتهاي جديد به كاربران سالانه

مسئوليت هاي ناشي از ابلاغ هاي واصله :‌

-         رئيس برنامه ريزي در چارت بحران مجتمع  

-         مسئول مديريت روز هاي معين از طرف مديريت مجتمع حضرت رسول در سال 1386

-         مسئول اجرائي بند ب تبصره 15 قانون بودجه مجتمع حضرت رسول اكرم (ص)

-         مسئول كميته استفاده از اطلاعات درمدل حاكميت باليني مجتمع حضرت رسول اكرم (ص)

-         عضو كميته استانداردهاي مديريت و رهبري در اعتبار بخشي بيمارستان ها مجتمع حضرت رسول اكرم (ص)

-         عضو كميته مدارك پزشكي و فن آوري اطلاعات مجتمع حضرت رسول اكرم (ص)

-         عضو تيم مديريت اجرايي مجتمع حضرت رسول اكرم (ص)

-         عضو كميته تدوين شاخص هاي عملكردي سامانه هاي اطلاعات بيمارستاني در وزارت بهداشت

عضو ساب كميته IT زير مجموعه كميته درآمد در وزارت بهداشت