واحد مهندسي پزشكي مجتمع

اين واحد در دو قسمت عمده زمينه فعاليت دارد :

1 - خريد تجهيزات پزشكي سرمايه اي مورد نياز مجتمع

2 - خدمات شامل تعمير و نگهداشت تجهيزات پزشكي مجتمع

  • - برگزاري كميته هاي خريد تجهيزات ، نيازسنجي بهره وري و شناسايي منابع تامين كننده با بهترين كيفيت و نازلترين قيمت در بحث خريد وظيفه اين واحد مي باشد .
  • - در بحث خدمات درخواستهاي واصله از بخشهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و درصورت امكان در داخل مجتمع ، تعميرات انجام و در غير اين صورت با شركتهاي نمايندگي تماس و يا دستگاه به ايشان ارسال مي گردد و پس از انجام خدمات كارشناسي و تائيد فاكتورها و رسيدگي به اسناد انجام مي گردد .
  • - كاليبراسيون هاي دوره اي و آموزشي كاربري دستگاهها و گوشزد كردن نكات نگهداشت دستگاهها به استفاده كنندگان وظيفه اين واحد مي باشد .

اين واحد مشتمل بر 5 نفر نيروي كارشناس به شرح ذيل مي باشد :

1 - مهندس ساسان جليليان ( مسئول واحد )

2 - مهندس محمد كفاش ( مسئول فني واحد )

3 - مهندس مريم طاهري ( كارشناس مسئول دفتر تجهيزات )

4 - مهندس حسن امداديان ( كارشناس مسئول بخشهاي بيمارستان )

5 - مهندس اكرم شهرآبادي ( كارشناس مسئول كارگاه تجهيزات و آموزش كارآموزان )

#Signature#