نام واحد:  بهداشت حرفه اي

نام مسئول واحد: مهديه سادات رضائي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان حضرت ابوالفضل جنب رياست

شماره تماس: 64352275

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

بهداشت حرفه ای مجتمع فعالیت خود را با تشکیل اولین کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مورخ 21/11/89 آغاز کرد. دبیر این کمیته ( مهدیه سادات رضائی- کارشناس بهداشت حرفه ای ) اهداف بهداشت حرفه ای را در قالب این کمیته پیگیری تا زمانیکه با نشر کتاب استانداردهای اعتباربخشی در دی ماه سال 90 این رشته به عنوان واحد مجزا در آمد و مورخ 3/10/90 طي ابلاغي از سوي مديريت مجتمع، این واحد فعاليت خود را رسماٌ در مجتمع آغاز نمود.  اين واحد داراي يك مسئول بهداشت حرفه ای داراي مدرك كارشناسي ارشد HSE مي باشد.

 

خدمات اين واحد شامل :

-        نظارت وارزیابی ساليانه به منظور انتخاب و عملكرد پیمانکاران ( ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و معاينات شغلي) با واحد مربوطه در بیمارستان، تهيه گزارش، تعيين برنامه ها و ارائه پيشنهادات  جهت اقدامات اصلاحي.

-        تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستان و تهیه گزارش جهت پی گیری و اجرا.

-        دبیر کمیته حفاظت فني و بهداشت كار.

-        اجرای برنامه آموزشي در راستاي ايمني و سلامت شغلي براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان.

-        عضو اصلي کمیته بحران بيمارستان.

-        تهيه و گردآوري كتابچه ایمنی و سلامت شغلی.

-        تهیه و تدوین خط مشی ها طبق استانداردهای اعتبار بخشی جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار

-        مسئول شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهيه MSDS كليه مواد شيميايي مورد مصرف به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست.

-        برنامه ریزی برای اجرا و نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين و ارائه نتايج آن.

-        اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آناليز و گزارش دهی  حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع  به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)

-        تعیین و نظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی و هشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني وآموزشي بهداشت حرفه ای در مجتمع.

-        بررسي و اعلام نظر درخصوص نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده.

-        عضو اصلي كميته كنترل عفونت مجتمع.

-        عضو اصلي كميته بهداشت محيط مجتمع.

-        تدوين و تكميل فرم بررسي استعلاجي شغلي كاركنان و ارائه آمار و بررسي علت آن در كميته حفاظت فني و بهداشت كار.

-        مسئول ارتقاء سطح آگاهي كاركنان جديدالورود درخصوص ايمني و سلامت شغلي.