نام واحد:  امور مالي

نام رئيس واحد: آقاي موسوي

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان شماره 1

شماره تماس: 64352517

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

واحد هاي زير مجموعه :

واحد صندوق :

دريافت مبلغ هاي محاسبه شده توسط واحد ترخيص از بيماران بستري و سرپائي اتاق عمل

دريافت مبلغ قبوض درمانگاه ها و وديعه از بيماران

برگشت مازاد مبلغ دريافتي بابت وديعه از بيماران

نهايي كردن پرونده هاي بيماران مرخص شده

 صدور صورتحساب به بيماران

 صدور برگه خروج بيماران

 

 

 

 واحد ترخيص :

ترخيص بيماران بخش / اتاق عمل / ليزر چشم / دياليز

تفكيك پرونده جهت سازمان بيمه

واخواهي پرونده هاي بيمه

تحويل پرونده ها به بيمه گري

رفع نواقض پرونده ها

زدن پرونده هاي آنژيوگرافي

زدن پرونده هاي ترخيص شده از اورژانس

كپي گرفتن پرونده ها و كامل كردن آنها

تحويل پرونده ها از منشي بخش ها

 

 

واحد بيمه گري :

جمع آوري پرونده هاي بستري و جراحي سرپايي

جمع آوري كليه نسخ پاراكلينيك و رفع واخواهي آنها

ليست گيري و ارسال آنها به سازمانهاي بيمه گر

تهيه و تنظيم رقمهاي ارسالي به بيمه ها

اسكن كردن كليه صورتحسابهاي مربوط به مصدومين ترافيكي

زدن نامه هاي مربوطه به نماينده سازمانهاي بيمه

 

 

واحد رسيدگي به كسورات :

تهيه مدارك بيمه جهت ارائه به سازمانهاي بيمه گر مي باشد

رسيدگي به كسورات پرونده ها از نظر ضمائم و مهر واحد هاي مربوطه

رفع نواقص

ارائه پيشنهادهاي كاربردي جهت كاهش كسورات

 

 

واحد صدور سند :

صدور كليه اسناد درآمدي و هزينه ها

گرفتن گزارش مانده حساب شركت ها

 

 

واحد حقوق و دستمزد :

محاسبه كليه پرداختهاي پرسنلي اعم از حقوق ، ديون ، پاداش و سنوات ، بازخريد مرخصي ، حق بن ، حق سفر و كمك هزينه ازدواج

انجام محاسبات لازم در مورد پرداختها اعم از كسور قانوني و متفرقه

تنظيم مفاصا حساب

صدور گواهي ضمانت و كسر از حقوق

تنظيم و ارسال ليستهاي بيمه

صدور سند حقوق ثبت احكام

 

 

واحد رسيدگي :

رسيدگي كليه اسناد

رسيدگي تنخواه هاي كارپردازان اعم از كليه درخواست هاي خريد و خدمات

رسيدگي به صورت وضعيت شركت هاي قراردادي

 

 

 

واحد صدور چك :

صدور سند پرداخت

صدور چك و تأييديه چك ها

ثبت چك هاي مالياتي در فرم هاي مخصوص و ارسال آن به سازمان ماليات

ارسال فيش هاي سپرده بيمه و حسن انجام كار به دانشگاه

تحويل چكها به افراد مربوطه و ارسال اسناد به بايگاني

 

 

 

واحد نظام نوين :

دريافت اطلاعات مربوط به كارانه پرسنل

محاسبه و پرداخت كارانه پرسنل و پزشكان

ليست گيري كاركرد پزشكان و ثبت در سيستم با توجه به درصد پرداخت نوع خدمت ارائه شده جهت پرداخت كارانه

 

 

 

واحد اضافه كار :

دريافت اطلاعات مربوط به اضافه كار پرسنل

محاسبه و پرداخت اضافه كار

 

 

واحد بايگاني مالي :

بايگاني كليه اسناد مالي طبق طبقه بندي محتوا

 

 

 

واحد ارتباطات بين سازماني :

ارائه مدارك تهيه شده توسط ديگر واحد ها به سازمانهاي بيمه

دريافت و پيگيري چك درآمد حاصله از سازمان

 

بردن اسناد و ليست بيمه پرسنل به سازمانها اعم از خدمات درماني و تأمين اجتماعي و يا اداره بازنشستگي

 

 

 

مسئول دفتر رئيس مالي :

 پيگيري كليه مكاتبات اداري و دريافت نامه ها از دبيرخانه و ديگر واحدها

  ثبت نامه هاي اداري در اتوماسيون و ارجاع آنها به واحدهاي مربوطه

 پيگيري كار شركت ها و پيمانكاران در خصوص تسويه مطالبات

  ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل و تعيين شيفت آنها

  جوابگويي تلفن

  هماهنگ كردن كليه امور بين واحدها و انجام تمامي امور اداري واحد مالي