نام واحد:  دفتر پرستاري

نام مسئول واحد: خانم بهناز بهراد


سوابق مدیریتی خانم بهناز بهراد : 

راه اندازی بخش ICU داخلی در سال 1379

سرپرستاری بخش ICU داخلی از سال 79 تا سال 83

سوپروایزر بالینی از سال 83 تا 92

مدیریت پرستاری از سال 92

ایمیل سازمانی :  Behrad1122@gmail.com

 

تیم کارشناسی دفتر پرستاری شامل :

آقایان :  محمدتقی اکبرلو

خانمها : اعظم عباسی (سوپروایزر آموزشی)

سوپروایزران بالینی : فاطمه بلند گرامی - حوری عصری - ناهید بالازاده - فیروزه معیوف پور - شراره قاسم زاده - نرجس نیاکان لاهیجی - فریبا راهنورد

سوپروایزر کنترل عفونت : ندا شفیعی

مسئول آموزش به بیمار : کبری رضا قره باغ

 

فعالیت های دفتر پرستاری مجتمع شامل :

تدوین برنامه عملیاتی، مدیریت نیروی انسانی، آموزش کارکنان و بیماران کنترل عفونت، ارزیابی فرآیندهای پرستاری، کنترل و نظارت بر امور بخشها، ارزیابی اعتبار بخشی، تعیین شاخص های انتصاب سرپرستار و سوپروایزر

 

مجموعه افراد تحت نظارت = 778

 

فرآیندهای کلیدی مدیریت پرستاری عبارتند از :

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت ارزیابی

مدیریت ارزشیابی

مدیریت آموزش

مدیریت برنامه ریزی

کلیه فرآیندها با برنامه ریزی مدون پیگیری و بر اجرای آنها در بخشها نظارت میگردد.

 


مشخصات مكاني واحد : طبقه اول  ساختمان شماره 4 (حضرت ابوالفضل ع )

شماره تماس : 64352333 و 64352568 و 64352569

 

 دفتر پرستاري همواره آماده دريافت نقطه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات پرسنل محترم پرستاري مجتمع مي باشد