نام واحد:  حراست

نام مسئول واحد: مرتضي شاهي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان حضرت محمد همكف انتهاي راهرو روبروي باجه بانك ملت واحد حراست

شماره تماس: 64352111 64352114 - 64352667

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده: 

برقراري نظم ، امنيت و آرامش جهت پرسنل و مراجعين ، نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري ،؛ درماني ، مالي و نيز حفاظت و حراست از اموال بيت المال و پرسنل و ... در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه .